พันธกิจของโรงเรียน

1. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดของตนเองและพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุด

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและแนวคิดทางศิลปศาสตร์เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด

4. พัฒนาครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. สร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีสื่อการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมทักษะด้าน ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

1. ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน จนสามารถประมวลเป็นความรู้องค์รวมโดยมีศิลปศาสตร์เป็นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดจนถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ

3. สร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและแนวคิดทางศิลปศาสตร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด

4. ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ พัฒนาจนมีความเชี่ยวชาญต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมทักษะด้าน ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน

6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

 • นักเรียนรู้จักตนเองและสามารถเชื่อมโยงความรู้ของตนเองกับสังคมได้ อย่างเต็มศักยภาพ

 • นักเรียนสามารถสรุปและนำเสนอความรู้ด้าน วิชาการ และ วิชาชีพ สู่ชุมชน

 • ด้านวิชาการ นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 • ด้านวิชาชีพ นักเรียนมีทักษะความสามารถขั้นพื้นฐานของชีวิต เช่น การประกอบอาหาร ,การเกษตร ,การบริหารจัดการ , นาฎศิลป์ ,ดนตรี ,ศิลปะ, เทคโนโลยี , ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ

 • บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบถ้วน มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์และเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

 • ครูสามารถนำหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนวัตกรรมการจัดกิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนการสอนมาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

 • มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

 • เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงกำหนดเป็นจุดจุดหมาย ที่คาดหวังจะมีในตัวนักเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ,ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตเต็มศักยภาพ

 • มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุขนิสัยที่ดี รักการออกกำลังกาย

 • มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

 • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม

 • ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง

Mission of the School

 • 1. Integrate theory and practice into teaching and learning to achieve knowledge and expertise.

 • 2. Encourage the students to discover their aptitudes and capacity without limit.

 • 3. Develop a liberal arts core curriculum and to facilitate the development of students by aptitude.

 • 4. Continual development for teachers and staff by personnel with expertise on curriculum development.

 • 5. Develop a system for managing site operations in order to make sure study in schools is effective.

 • 6. Create a lush natural environment within the school. Use mediums of instruction that help develop creativity and enhance the skills of the students.

Our Vision

 • 1. Students recognize themselves and are able to link their knowledge with the community.

 • 2. Students can summarize and present academic knowledge in professional communities.

 • 3. Students have knowledge of language, mathematics, science, social studies, religion and culture of Thailand.

 • 4. Students can identify and utilize foreign language and technology higher education and the world.

 • 5. Students will possess basic life skills such as cooking, agriculture, management, dance, music, art, technology, linguistics, and Thai culture.

 • 5. Students feel safe and comfortable within the school environment.

 • 6. Students explore and discover, using modern tools and resources, that help develop creativity and skills.

 • 7. Teachers use the basic principles of the Ministry of Education paired with innovative activities and project-based learning.

 • 8. Students will develop a better understanding of happiness.

 • 9. Students can me e their potential and continue their education and careers.

 • 10. Students will demonstrate moral and ethical values.

 • 11. Students will have confidence and discipline and respect the principles of Buddhism as well as the Sufficiency Economy philosophy.

 • 12. Students possess ability to communicate ideas and solve problems.

 • 13. Students will exercise, understand nutrition, and maintain healthy lifestyles.

 • 14. Students recognize not only the significance of the King, but also his accomplishments and projects throughout the country.

 • 15. Students demonstrate an awareness of cultural preservation and conservation of Thai wisdom.

 • 16. Students will exhibit environmentally conscious habits and create positive change within society.

 • 17. Students will take pride in their own potential.

วิสัยทัศน์

"ใช้ศิลปศาสตร์ในการเรียนรู้ เพื่อค้นพบความถนัด พัฒนาถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ"

 

ภารกิจ

1. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา

 

2. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและพื้นฐาน วิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ

 

3. จัดสภาพแวดล้อมสื่อและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ศิลปศาสตร์ เป็นสื่อในการถ่ายทอดและเสริมความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชา

 

4. พัฒนาครูให้มีศักยภาพ ในการนำหลักการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการมาบูรณาการ ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้

 

6. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งการศึกษาแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

Our Mission

1. Provide activities that help students to develop physically, mentally, emotionally, socially and intellectually.

2. Help students reach their fullest potential academically. 

3. Provide an environment and atmosphere conducive to student learning, using the Arts as a medium to convey and reinforce understanding in each subject.

4. Expand Teachers’ knowledge and skills and use innovative teaching strategies. Establish lifelong friendships between teachers and students.

5. Flexibility in management of the structure of the curriculum to best suit student learning.

6. Each student and their education is important.

logo.jpg