NEWS &

EVENTS

ผลงานนักเรียน

นิทรรศการรวมงานศิลป์

โดมพระจันทร์ ด้านหน้าโรงละครวิกหัวหิน ภายในบริเวณ โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งหลายแขนง นอกจากมีนิทรรศการภาพถ่ายแล้ว ยังเป็นที่จัดแสดงผลงานของนักเรียนที่ศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมเบื้องต้น และโชว์งานการออกแบบภาพและดนตรีของนักเรียนอีกด้วย


ผลงานนักเรียน
ข่าวสาร และกิจกรรม
logo.jpg