NEWS &

EVENTS

ผลงานนักเรียน

กิจกรรมศิลปะ กับ คุณครูนุ่น

กิจกรรมนี้ นอกจะจากฝึกกล้ามเนื้อมือกับการบีบ ยังฝึกเรื่องความประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือและตา และการอดทนรอคอย อีกด้วย

ผลงานของพวกหนูสวยไหมคะ


ผลงานนักเรียน
ข่าวสาร และกิจกรรม
logo.jpg