NEWS &

EVENTS

ผลงานนักเรียน

Happy Mother Day 2015

75

ในโอกาสที่วันพระราชสมภพเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นี้ ข้าพเจ้านาง ภัทราวดี มีชูธน และครอบครัว น้อมเกล้าฯถวายชัย มงคล ขอจงทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงหายพระประชวร ทรง พระเกษมสำราญ และประทับเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย ต่อไปอีกนานเท่านาน.


ผลงานนักเรียน
ข่าวสาร และกิจกรรม
logo.jpg