NEWS &

EVENTS

ผลงานนักเรียน

นักเรียน ๑๒ คน ได้รับการยกย่องจากคณะครูของโรงเรียน


วันพฤหัสที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นักเรียน ๑๒ คนได้รับการยกย่องจากคณะครู ในเรื่องการเจริญเติบโต ทางจิตวิญญาณ ความเพียร ความรับผิดชอบ และความเป็นมนุษย์ที่มีพัฒนาการ สมควรได้รับกำลังใจ และการยกย่อง …ประจำเทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ …ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณจ้า ภัทรพล มัธยม ๔ และคุณ Arty ศรุต มัธยม ๓


ผลงานนักเรียน
ข่าวสาร และกิจกรรม
logo.jpg