ระดับชั้นมัธยมศึกษา

แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน คือ

  • ภาคเรียนที่ 1: สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ถึง สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม

  • ภาคเรียนที่ 2: สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ถึง กลางเดือนธันวาคม

  • ภาคเรียนที่ 3: สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม ถึง สัปดาห์แรกของเมษายน

วันและเวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6:

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 น. (รวมเวลาทำการบ้าน)

  • วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.45 - 16.30 น.

  • วันอาทิตย์ ทางโรงเรียนจะพานักเรียนไปทัศนศึกษา รับประทานอาหาร หรือชมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ภาคเรียนละไม่ต่ำ

          กว่า 4 ครั้ง (รวม 12 ครั้งต่อปี)

        * ไม่มีบริการพานักเรียนไปศูนย์การค้า และไม่อนุญาตนักเรียนเดินทางไปเอง ยกเว้นผู้ปกครองมารับ และหากผู้ปกครอง

           ต้องการพานักเรียนที่มิใช่บุตรหรือญาติออกนอกโรงเรียน ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้พาไปได้หนึ่งคนเท่านั้น

Schedule

The School Year is divided into three semesters

            Semester 1: the first week of June to the last week of August.

            Semester 2: The last week of September to mid-December.

            Semester 3: The second week of January and first week of April.

 

Grades 7-12.

            Monday - Friday from 08:30 to 20:30 hrs. (Including prep time).

            Saturday from 09:45 to 16:30 hrs.

            Sunday School - field trips, cultural excursions, restaurants, the beach, etc. (12 times per year).

       

 * No unrelated people will be allowed to escort students from school.

            ( A single registered exception is allowed)

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน 

 

62/63 หมู่บ้านหัวนา 

ตำบลหนองแก  อำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน

ตั้งแต่เวลา  8.30 – 16.30 น.

 

โทรศัพท์: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: 032-827-817

 

logo.jpg