ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน คือ

  • ภาคเรียนที่ 1

เปิดภาคเรียน ประมาณต้นเดือนมิถุนายน  –  ปลายเดือนสิงหาคม

ปิดภาคเรียนที่ ประมาณต้นเดือนกันยายน – กลางเดือนกันยายน

  • ภาคเรียนที่ 2

เปิดภาคเรียน  ประมาณกลางเดือนกันยายน –  กลางเดือนธันวาคม

ปิดภาคเรียนที่ ประมาณกลางเดือนธันวาคม – ต้นเดือนมกราคม

  • ภาคเรียนที่ 3

เปิดภาคเรียน  ประมาณต้นเดือนมกราคม – ต้นเดือนเมษายน

ปิดภาคเรียนที่ 3 ประมาณต้นเดือนเมษายน

วันและเวลาเรียน

ระดับอนุบาล 1 – 3:

  • วันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 15.00 น. (พักกลางวัน 2 ชั่วโมง)

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6:

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (พักกลางวัน 2ชั่วโมง)

  • กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.  เช่น ศิลปะ บัลเล่ต์ ฯลฯ (เลือกได้ 1 กิจกรรม )

 

Schedule

The school year is divided into three semesters:

           

            Semester1

                        School begins in early June.

                        Recessed around early September - mid-September.

            Semester 2

                        Semester starts in mid-September.

                        Recessed around mid-December.

            Semester 3

                        School begins in early January.

                        Recessed around early April.

 

Kindergarten and elementary school days and school hours:

 

            Kindergarten 1-3:

                Monday - Friday from 08:00 to 15:00 hrs. (2 hour lunch break).

 

            Elementary school years 1-6:

                Monday - Friday from 08:00 to 16:00 hrs. (2 hour lunch break).

 

            All students:

                Saturday from 08:00-12:00  -  Student development activity such as art, ballet, music, etc.

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน (ปฐมวัย)

62/63 หมู่บ้านหัวนา  ตำบลหนองแก 

อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน

ตั้งแต่เวลา  8.30 – 16.30 น.

 

โทรศัพท์: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: 032-827-817

Patravadi Kindergarten and Elementary School

62/70 Petchkasem Road,  Huana, Nongae, Huahin, Prachuabkirikhan, Thailand 77110

 

Hours of Operation:

Open daily from 8:30 to 16:30 pm.

 

Contact Information :

Tel: (032) 827 814 , 081 813 9631

Fax: 032-827-817

 

ระเบียบการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย:

 

  • ค่าแรกเข้าจำนวน 20,000 บาท ให้ชำระในวันที่สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือกแล้ว (ชำระเมื่อแรกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น)

  • ค่าเล่าเรียน จะแบ่งเป็น 3 ครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ชำระเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3

 

วิธีการชำระเงิน:

 

สามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

  • สำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ชื่อบัญชี "โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน (ปฐมวัย)" เลขที่บัญชี 594-2-11629-3 ธนาคารทหารไทย สาขาหัวหิน-มาร์เก็ตวิลเลจ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

Payment Outline :

 

The entrance fee of 20,000 baht is to be paid on the day of admission after screening. (Payable first time only).

Tuition will be divided into three payment periods a year. 

 

Method of Payment:

 

Payment can be made in person or by direct bank transfer, as detailed below: 

     For Kindergarten and Primary :

            Account Name "Patravadi High School Hua Hin (Early Childhood)"

            Account number 594-2-11629-3.

            TMB Bank Branch - Hua Hin Market Village. Savings Account

 

logo.jpg