RULES &

REGULATIONS

 • นักเรียนทุกคนต้องออกจากหอพัก พร้อมอุปกรณ์การเรียน ซึ่งต้องจัดเตรียมตั้งแต่ตอนกลางคืน

 • เช้า - ช้าสุดเวลา 08.00 น. และจะกลับเข้าหอได้ในเวลา 12.45 น.

 • กลางวัน - ทุกคนต้องออกจากหอเวลา 13.45 น. และหอจะปิดเวลา 14.00 น.

 • เย็น - กลับเข้าหออีกครั้งเวลา 17.30 - 18.30 น.

 • กลางคืน - กลับเข้าหอได้อีกครั้งเวลา 20.30 น.

 • หอปิดเวลา 11.00 น.

 • ห้ามนำอาหารขึ้นไปรับประทานในห้องนอน

 • ห้ามมีอาวุธ, ไฟแช็ค และไม่ขีด

 • ห้ามนอนบนเตียงของคนดื่อน หรือนำของไปวางไว้บนเตียงที่ว่าง

 • ห้ามใช้ Computer หรือทำเสียงรบกวนผู้อื่น

 

การมาสายและการขาดเรียน
 • นักเรียนต้องมาเรียนทุกวันและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด หากไม่ครบจะมีมีสิทธิ์สอบ

 • นักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาถือเป็นสาย 1 ครั้ง หากมาสาย 3 ครั้ง ถือเป็นขาดเรียน 1 ครั้ง

 • การขาดเรียนเกิน 3 วันติดต่อกัน ทางโรงเรียนมีสิทธิ์พิจารณาให้นักเรียนหยุดพักการเรียนในภาคเรียนนั้นและจะอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนถัดไป

การลากิจ และลาป่วย
 • ผู้ปกครองต้องแจ้งถึงสาเหตุของการขาดเรียนให้ทราบพร้อมเอกสารรับรองสาเหตุการขาดเรียนแนบกับใบลาส่งครูประจำชั้นเมื่อนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติ

 • สำหรับนักเรียนที่เป็นโรคติดต่อต้องหยุดเรียนจนหายเป็นปกติจึงกลับมาเรียนได้

 • นักเรียนที่มีการป่วยหนัก ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

 • นักเรียนที่ป่วยเล็กน้อย ทางโรงเรียนจะให้การดูแลนักเรียนที่ห้องพยาบาล

 • หากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผู้ปกครองจะต้องผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อบังคับของนักเรียนประจำ และไป-กลับ
 • นักเรียนทุกคนต้องประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม ระเบียบวินัย รักษาชื่อเสียงของตนเอง และโรงเรียน

 • นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อร่วมกันเคารพธงชาติ

 • นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนแล้ว จะไม่สามารถออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ผู้ปกครองที่ต้องการมาเยี่ยมนักเรียน ให้ติดต่อที่ห้องธุรการ ไม่อนุญาตให้พบที่ห้องเรียนหรือบนห้องพัก

 • กรณีผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนออกไปทำธุระหรือกลับก่อนเวลาเลิกเรียน ต้องแจ้งครูหรือเจ้าหน้าที่ และแสดงรายละเอียดในใบอนุญาตขอกลับบ้านที่ห้องธุรการ เจ้าหน้าที่จะนำนักเรียนมาพบผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ปกครองหรือผู้แทนผู้ปกครองจริง จึงอนุญาตให้กลับได้

การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน
 • ขาดเรียนเกินกว่าที่โรงเรียนกำหนด หรือมาสายสม่ำเสมอ

 • ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

 • มีความผิดซ้ำหลังจากทำทัณฑ์บนแล้ว

 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละภาคเรียนต่ำกว่า 100

การจบการศึกษา
 • เมื่อนักเรียนผ่านการทดสอบและประเมินวิชาเลือกเสรี วิชาศิลปะทุก รวมทั้งมีผลการเรียนผ่านตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และจบช่วงขั้นสูงสุดของโรงเรียน

ระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
 • นักเรียน ชาย-หญิง แต่งเครื่องแบบตามที่โรงเรียนกำหนด (สามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ที่ โรงเรียนภัทราวดีศึกษา ได้ทุกวันในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.

 • อนุญาตให้ไว้ทรงผมตามชอบ สำหรับนักเรียนชายตัดผมได้ตามสมัยนิยม แต่ต้องไม่ยาวประบ่า 

 • ห้ามทำสีผมที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น สีทอง สีแดง สีเขียว สีส้ม สีชมพู สีฟ้า เป็นต้น

logo.jpg