โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีวิสัยทัศน์นำศิลปะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิตตามแบบวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งของไทยและสากล เสริมทักษะทางด้านภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

  • Facebook Social Icon

Academic Curriculum : Core Curriculum for Basic Education, Ministry of Education in 2551.

We utilize dramatic arts as a tool for learning, in order to build the capacity of students, both academically and culturally. We engage students in practical Thai and English language discovery through project and activity based learning. We give students the skills and abilities to continue their studies or start a career with confidence.

เครื่องแบบนักเรียน

logo.jpg