ประวัติและความเป็นมา

ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนามนุษย์ และการ พัฒนามนุษย์คือการให้การศึกษา ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิชาการและนำมาปฏิบัติได้ อย่างเชี่ยวชาญ รู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมโลกกับผู้อื่นที่แตกต่างอย่างมีความสุข ผนวกกับประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปี ในการพัฒนาเยาวชนผ่านศิลปะ การแสดง และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมากให้กับประเทศไทย คุณภัทราวดี มีชูธน จึงได้รวบรวม ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และสานุศิษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพตามความถนัดเพื่อให้ค้นหาตนเองเพื่อการเติบโตเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ในทุกสาขาวิชาชีพ 

 

บนพื้นที่ 100 ไร่ ตั้งอยู่บนถนน เพชรเกษม ของคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ได้ถูกนำมาสร้าง เป็นโรงเรียนภัทราวดีหัวหิน เพื่อให้การศึกษาระดับอนุบาล ประถม มัธยมอย่างมีคุณภาพแก่ เยาวชนไทย ตามความประสงค์ของท่าน ในโอกาสนี้คุณภัทราวดี มีชูธน ได้จัดโครงการมอบทุน การศึกษาให้แก่ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษแต่ขาดปัจจัย เพื่อสร้างให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในสาขาต่าง ๆ ดังเช่นเคยปฏิบัติ ตลอดมา ณ ภัทราวดีเธียเตอร์

Patravadi Hua Hin Schools provide not only art and activity-based education, but they also encourage positive personal development and cultural exploration. The instructors are professionals with life-long experience in a wide range of skills. The teachers come from many different countries, sharing new perspectives and techniques. Patravadi Mejudhon, one of Thailand’s most influential and innovative performance artists (music, drama, dance) began the schools with the mission of using performance arts to help teach students. Education paired with dramatic arts helps to develop self-responsibility, music skills, linguistics (the performances are done in two languages), and confidence. Each year the high school students work together to create every aspect of a performance; ending with live performances for the public. The school provides real skills that can be used in every day life, as well as in their future.

 

The schools are located on Phetkasem Road in Hua Hin, Thailand. The 100 rai campus, lush natural landscape decorated with visual art and sculptures, is relaxing and peaceful. Having inspiring and creative classrooms and surroundings opens student’s imaginations, builds life-long skills, and creates innovation.

 

Call during office hours to find out more, or to receive information about Patravadi Majudhon’s grant program for those students with talent that cannot afford tuition.

 

"โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกใหม่ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ สามารถนำทั้งศาสตร์และศิลป์ มาผสมผสานในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันโลก และเติบโตเป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชาชีพ"

ภัทราวดี มีชูธน

 

ผู้ก่อตั้ง, ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

“ We encourage students to learn independently. Combining curriculum subjects with art and science builds responsibility, skills, and confidence. Our teachers have extensive experience and knowledge about a wide range of subjects, trades, and cultures. “

 

Patravadi Mejudhon.

1/1
logo.jpg