นโยบายโรงเรียน

1. พัฒนานักเรียนให้มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา

2. สร้างให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้มี ความคิดสร้างสรรค์

3. ทุกคนในโรงเรียนมีฐานะเท่าเทียมกัน และมีความเป็นประชาธิปไตย

4. ทุกคนมีความรักความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

5. มีคุณธรรม 4 ประการ คือ

  • สัจจะ (ความจริง ความซื่อสัตย์)

  • ทมะ (ข่มใจ มีเหตุผล)

  • ขันติ (ความอดทนอดกลั้น)

  • จาคะ (แบ่งปัน)  

และยึดถือค่านิยม 5 ประการ ได้แก่

  • ความจริง

  • ความอดทนอดกลั้น

  • ขยันหมั่นเพียร

  • รักชาติ

  • ศาสนกษัตริย์

  • ปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา

6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. เข้าใจและปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

8. มีความทันสมัย รู้เท่าทันโลก อย่างมีรสนิยม

Our Goals

1. To help students develop ethically, as well as physically, emotionally, and intellectually.

2. To provide students with self-confidence, creativity, and positive self-esteem.

3. To uphold the four main virtues

            1. Truth

            2. Restraint

            3. Tolerance

            4. Generosity

4. And to uphold the five values:

            1. Truth

            2. Tolerance

            3. Diligence

            4. Love of Country

            5. Honor the king

5. To help students follow Buddhist principles.

6. To engage students in environmental conservation.

7. To help students understand and participate in cultural traditions.

8. To help students navigate the modern world intelligently and tastefully.

9. To give students respect for tradition in Thailand and internationally.

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1. มุมมองด้านการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์

 

1. จัดการเรียนการสอนตามสาระวิชา

2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัด

ตัวชี้วัด

 

1. หลักสูตรสถานศึกษามีความครอบคลุมความสามารถผู้เรียน

2. ผู้เรียนได้รับการเส่งเสริมตามความถนัด

3. มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

2. มุมมองด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้

กลยุทธ์

 

1. ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้

2. บูรณาการความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน จนสามารถประมวลเป็นองค์ความรู้

3. พัฒนาความถนัดของผู้เรียนให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ

4. บูรณาการความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน จนสามารถประมวลเป็นองค์ความรู้

5. พัฒนาความถนัดของผู้เรียนให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ

6. สร้างทักษะในการสื่อสาร

ตัวชี้วัด

 

1. ผู้เรียนมีวิธีการในการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง

2. ผู้เรียนสามารสร้างความรู้องค์รวม จากการบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ผู้เรียนพัฒนาทักษะตามความถนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

5. ผู้เรียนได้รับโอกาสและได้ฝึกฝนทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

6. ผู้เรียนสามารสร้างความรู้องค์รวม จากการบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. ผู้เรียนพัฒนาทักษะตามความถนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

9. ผู้เรียนได้รับโอกาสและได้ฝึกฝนทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

10. ผู้เรียนสามารถสื่อสารความคิด ความรู้และความต้องการของตนเอง

11. ผู้เรียนมีความเข้าใจผูอื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืท่นได้อย่างมีความสุข

12. ผู้เรียนมีมารยาทที่งดงาม เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ไทยและสากล

วิสัยทัศน์

"ใช้ศิลปศาสตร์ในการเรียนรู้ เพื่อค้นพบความถนัด พัฒนาถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ"

 

ภารกิจ

1. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา

 

2. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและพื้นฐาน วิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ

 

3. จัดสภาพแวดล้อมสื่อและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ศิลปศาสตร์ เป็นสื่อในการถ่ายทอดและเสริมความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชา

 

4. พัฒนาครูให้มีศักยภาพ ในการนำหลักการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการมาบูรณาการ ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้

 

6. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งการศึกษาแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

logo.jpg