คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1. คุณสุภาพร กำภู ณ อยุธยา     

2. คุณภัทราวดี มีชูธน                  

3. คุณมานพ มีจำรัส                     

4. คุณหลุยส์ อัมสุทธิ                    

5. คุณสิริธร ศรีชลาคม                

6. คุณกัญญา เทียมทัด 

7. คุณตระหนักจิตต ทองมี

8. คุณเบญจวรรณ พงษ์ไพบูลย์

9. คุณอัญธันย์อร ทักษ์ธัญวุฒิ

10. คุณอภิชญา ตรีชั้น

11. คุณสุภาพร กำภู ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบริหารสถานศึกษา

กรรมการผู้แทนครู

กรรมการผู้แทนชุมชน

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการและเลชานุการ

 

ที่ปรึกษาโรงเรียน

1. นางอัจฉราวดี หอมเศรษฐี

2. ดร.พิณธิรา สิงหลกะ      

อดีตประธาน คณะครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Ph. D French Literature Florida State University U.S.AM.A. Washington state University Foreign languages and Linguistics

 

ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียน

1. นางอัจฉราวดี หอมเศรษฐี

2. นายมานพ มีจำรัส      

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย

ผู้บริหาร

"โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกใหม่ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ สามารถนำทั้งศาสตร์และศิลป์ มาผสมผสานในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันโลก และเติบโตเป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชาชีพ"

"ดิฉันหวังว่า โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน แห่งนี้จะเป็นสถานศึกษาที่สามารถสร้างสรรค์บุคลากรที่มีความสำเร็จ และมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ด้วยความภาคภูมิใจ อยู่ในระดับแนวหน้า"

 

ภัทราวดี มีชูธน

 

ผู้ก่อตั้ง, ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

logo.jpg