© 2015 โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน. All Rights Reserved.

62/63 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: (032) 827 817
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

PATRAVADI SCHOOL HUA HIN
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
Social Media
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา และนักเรียน ( ขนาด A4 ) จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 2 ชุด

 • ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( ปพ.1 , ปพ. 7 ) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา

 • หลักฐานทางการศึกษา (ปพ.6) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 • รูปถ่ายครอบครัว ขนาด 4*6 จำนวน 1 รูป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับระดับชั้นดังต่อไปนี้

 • ระดับชั้นอนุบาล 1, 2  และ 3

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ทุกระดับชั้นรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง ทั้งประจำและไป-กลับ ระดับชั้นละ 1 ห้อง/ จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน

ระดับชั้นอนุบาล 1-3 :

 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

 • ทดสอบพัฒนาการนักเรียนด้วยแบบทดสอบ Denver II

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6:

 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

 • ทดสอบทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และความรู้ทั่วไป   ทักษะการพูด อ่าน เขียน และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

 

Kindergarten 1-3:

1. Interviews with parents and students

2. Students take Denver II test.

3. Payment

 

Grade 1-6 level.

1. Interviews with parents and students

2. Students take tests on basic math skills, English language skills, general knowledge of Thailand, speaking, reading, writing and critical thinking skills.

3. Payment

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน (ปฐมวัย)

62/63 หมู่บ้านหัวนา  ตำบลหนองแก 

อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน

ตั้งแต่เวลา  8.30 – 16.30 น.

 

โทรศัพท์: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: 032-827-817

Patravadi Kindergarten and Elementary School

62/70 Petchkasem Road,  Huana, Nongae, Huahin, Prachuabkirikhan, Thailand 77110

 

Hours of Operation:

Open daily from 8:30 to 16:30 pm.

 

Contact Information :

Tel: (032) 827 814 , 081 813 9631

Fax: 032-827-817

 

ระเบียบการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย:

 

 • ค่าแรกเข้าจำนวน 20,000 บาท ให้ชำระในวันที่สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือกแล้ว (ชำระเมื่อแรกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น)

 • ค่าเล่าเรียน จะแบ่งเป็น 3 ครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ชำระเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3

 

วิธีการชำระเงิน:

 

สามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 • สำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ชื่อบัญชี "โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน (ปฐมวัย)" เลขที่บัญชี 594-2-11629-3 ธนาคารทหารไทย สาขาหัวหิน-มาร์เก็ตวิลเลจ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

Payment Outline :

 

The entrance fee of 20,000 baht is to be paid on the day of admission after screening. (Payable first time only).

Tuition will be divided into three payment periods a year. 

 

Method of Payment:

 

Payment can be made in person or by direct bank transfer, as detailed below: 

     For Kindergarten and Primary :

            Account Name "Patravadi High School Hua Hin (Early Childhood)"

            Account number 594-2-11629-3.

            TMB Bank Branch - Hua Hin Market Village. Savings Account

 

logo.jpg