หลักฐานในการสมัครเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา และนักเรียน ( ขนาด A4 ) จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 2 ชุด

 • ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( ปพ.1 , ปพ. 7 ) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา

 • หลักฐานทางการศึกษา (ปพ.6) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 • รูปถ่ายครอบครัว ขนาด 4*6 จำนวน 1 รูป

   

   

   

   

   

   

   

   

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกระดับชั้นรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง ทั้งประจำและไป-กลับ ระดับชั้นละ 1 ห้อง/ จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน

Documents Required:

2 Copies of the family house book (blue) with parent and student names.

2 Copies of student’s birth certificate

2 Copies (sets) of the parents’ or guardians’ ID cards.

2 Copies of student’s ID card.

Certificate of Education from the previous School Year (May. 1, 2015 - May. 7, 2016)

Evidence of previous grade level.

3 Photos of student : 1 x 1 in.

1 Photo of family : 4 x 6 in.

Admissions Process :

Grade 7-12 level.

1. Interviews with parents and students

2. Students take tests on basic math skills, English language skills, general knowledge of Thailand, speaking, reading, writing, and critical thinking skills.

3. Payment

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน 

 

62/63 หมู่บ้านหัวนา 

ตำบลหนองแก  อำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน

ตั้งแต่เวลา  8.30 – 16.30 น.

 

โทรศัพท์: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: 032-827-817

 

Patravadi Kindergarten and Elementary School

62/70 Petchkasem Road,  Huana, Nongae, Huahin, Prachuabkirikhan, Thailand 77110

 

Hours of Operation:

Open daily from 8:30 to 16:30 pm.

 

Contact Information :

Tel: (032) 827 814 , 081 813 9631

Fax: 032-827-817

logo.jpg