หลักฐานในการสมัครเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา และนักเรียน ( ขนาด A4 ) จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 2 ชุด

 • ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( ปพ.1 , ปพ. 7 ) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา

 • หลักฐานทางการศึกษา (ปพ.6) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 • รูปถ่ายครอบครัว ขนาด 4*6 จำนวน 1 รูป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับระดับชั้นดังต่อไปนี้

 • ระดับชั้นอนุบาล 1, 2  และ 3

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ทุกระดับชั้นรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง ทั้งประจำและไป-กลับ ระดับชั้นละ 1 ห้อง/ จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน

วิธีการรับสมัคร/ คัดเลือก

ระดับชั้นอนุบาล 1-3 :

 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

 • ทดสอบพัฒนาการนักเรียนด้วยแบบทดสอบ Denver II

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6:

 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

 • ทดสอบทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และความรู้ทั่วไป   ทักษะการพูด อ่าน เขียน และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

 

เกณฑ์การนับอายุนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1    

 • รับนักเรียนอายุ 3ปีบริบูรณ์  นับอายุถึง 30 พฤษภาคม 2563

 • (เกิดตั้งแต่ 31พฤษภาคม 2559 ถึง 30พฤษภาคม 2560)

 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2    

 • รับนักเรียนอายุ 4ปีบริบูรณ์  นับอายุถึง 30 พฤษภาคม 2563

 • (เกิดตั้งแต่ 31พฤษภาคม 2558 ถึง 30พฤษภาคม 2559)

 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3    

 • รับนักเรียนอายุ 5ปีบริบูรณ์  นับอายุถึง 30 พฤษภาคม 2563

 • (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2557ถึง 30พฤษภาคม 2558)

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 • รับนักเรียนอายุย่างเข้าปีที่ 7คือ เกิดปี พ.ศ.2556 หรือจบชั้นก่อนประถมศึกษา

 • (เกิดตั้งแต่ 1มกราคม 2555 ถึง 30 พฤษภาคม 2556) 

Admissions Process :

Kindergarten 1-3:

1. Interviews with parents and students

2. Students take Denver II test.

3. Payment

 

Grade 1-6 level.

1. Interviews with parents and students

2. Students take tests on basic math skills, English language skills, general knowledge of Thailand, speaking, reading, writing and critical thinking skills.

3. Payment

Criteria for student age, Academic year 2020

Kindergarten 1

 • 3 years of age on 30 May 2020.

 • (Born from 31 May 2016 to 30 May 2017)

 

Kindergarten 2

 • 4 years of age on 30 May 2020.

 • (Born from 31 May 2015 to 30 May 2016)

 

Kindergarten 3

 • 5 years of age on 30 May 2020.

 • (Born from 1 January 2014 to 30 May 2015)

 

Grade 1

 • Reach 7 years old. Born in 2013 or finish Kindergarten 3.

 • (Born from 1 January 2012 to 30 May 2013)

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน (ปฐมวัย)

62/63 หมู่บ้านหัวนา  ตำบลหนองแก 

อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน

ตั้งแต่เวลา  8.30 – 16.30 น.

 

โทรศัพท์: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: 032-827-817

Patravadi Kindergarten and Elementary School

62/70 Petchkasem Road,  Huana, Nongae, Huahin, Prachuabkirikhan, Thailand 77110

 

Hours of Operation:

Open daily from 8:30 to 16:30 pm.

 

Contact Information :

Tel: (032) 827 814 , 081 813 9631

Fax: 032-827-817

 

ระเบียบการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย:

 

 • ค่าแรกเข้าจำนวน 20,000 บาท ให้ชำระในวันที่สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือกแล้ว (ชำระเมื่อแรกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น)

 • ค่าเล่าเรียน จะแบ่งเป็น 3 ครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ชำระเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3

 

วิธีการชำระเงิน:

 

สามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 • สำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ชื่อบัญชี "โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน (ปฐมวัย)" เลขที่บัญชี 594-2-11629-3 ธนาคารทหารไทย สาขาหัวหิน-มาร์เก็ตวิลเลจ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

Payment Outline :

 

The entrance fee of 20,000 baht is to be paid on the day of admission after screening. (Payable first time only).

Tuition will be divided into three payment periods a year. 

 

Method of Payment:

 

Payment can be made in person or by direct bank transfer, as detailed below: 

     For Kindergarten and Primary :

            Account Name "Patravadi High School Hua Hin (Early Childhood)"

            Account number 594-2-11629-3.

            TMB Bank Branch - Hua Hin Market Village. Savings Account

 

logo.jpg