• สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา และนักเรียน ( ขนาด A4 ) จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 2 ชุด

 • ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( ปพ.1 , ปพ. 7 ) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา

 • หลักฐานทางการศึกษา (ปพ.6) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 • รูปถ่ายครอบครัว ขนาด 4*6 จำนวน 1 รูป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับระดับชั้นดังต่อไปนี้

 • ระดับชั้นอนุบาล 1, 2  และ 3

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ทุกระดับชั้นรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง ทั้งประจำและไป-กลับ ระดับชั้นละ 1 ห้อง/ จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน

ระดับชั้นอนุบาล 1-3 :

 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

 • ทดสอบพัฒนาการนักเรียนด้วยแบบทดสอบ Denver II

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6:

 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

 • ทดสอบทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และความรู้ทั่วไป   ทักษะการพูด อ่าน เขียน และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1    

 • รับนักเรียนอายุ 3ปีบริบูรณ์  นับอายุถึง 30 พฤษภาคม 2563

 • (เกิดตั้งแต่ 31พฤษภาคม 2559 ถึง 30พฤษภาคม 2560)

 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2    

 • รับนักเรียนอายุ 4ปีบริบูรณ์  นับอายุถึง 30 พฤษภาคม 2563

 • (เกิดตั้งแต่ 31พฤษภาคม 2558 ถึง 30พฤษภาคม 2559)

 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3    

 • รับนักเรียนอายุ 5ปีบริบูรณ์  นับอายุถึง 30 พฤษภาคม 2563

 • (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2557ถึง 30พฤษภาคม 2558)

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 • รับนักเรียนอายุย่างเข้าปีที่ 7คือ เกิดปี พ.ศ.2556 หรือจบชั้นก่อนประถมศึกษา

 • (เกิดตั้งแต่ 1มกราคม 2555 ถึง 30 พฤษภาคม 2556) 

Kindergarten 1-3:

1. Interviews with parents and students

2. Students take Denver II test.

3. Payment

 

Grade 1-6 level.

1. Interviews with parents and students

2. Students take tests on basic math skills, English language skills, general knowledge of Thailand, speaking, reading, writing and critical thinking skills.

3. Payment

Kindergarten 1

 • 3 years of age on 30 May 2020.

 • (Born from 31 May 2016 to 30 May 2017)

 

Kindergarten 2

 • 4 years of age on 30 May 2020.

 • (Born from 31 May 2015 to 30 May 2016)

 

Kindergarten 3

 • 5 years of age on 30 May 2020.

 • (Born from 1 January 2014 to 30 May 2015)

 

Grade 1

 • Reach 7 years old. Born in 2013 or finish Kindergarten 3.

 • (Born from 1 January 2012 to 30 May 2013)

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน (ปฐมวัย)

62/63 หมู่บ้านหัวนา  ตำบลหนองแก 

อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน

ตั้งแต่เวลา  8.30 – 16.30 น.

 

โทรศัพท์: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: 032-827-817

Patravadi Kindergarten and Elementary School

62/70 Petchkasem Road,  Huana, Nongae, Huahin, Prachuabkirikhan, Thailand 77110

 

Hours of Operation:

Open daily from 8:30 to 16:30 pm.

 

Contact Information :

Tel: (032) 827 814 , 081 813 9631

Fax: 032-827-817

 

ระเบียบการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย:

 

 • ค่าแรกเข้าจำนวน 20,000 บาท ให้ชำระในวันที่สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือกแล้ว (ชำระเมื่อแรกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น)

 • ค่าเล่าเรียน จะแบ่งเป็น 3 ครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ชำระเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3

 

วิธีการชำระเงิน:

 

สามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 • สำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ชื่อบัญชี "โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน (ปฐมวัย)" เลขที่บัญชี 594-2-11629-3 ธนาคารทหารไทย สาขาหัวหิน-มาร์เก็ตวิลเลจ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

Payment Outline :

 

The entrance fee of 20,000 baht is to be paid on the day of admission after screening. (Payable first time only).

Tuition will be divided into three payment periods a year. 

 

Method of Payment:

 

Payment can be made in person or by direct bank transfer, as detailed below: 

     For Kindergarten and Primary :

            Account Name "Patravadi High School Hua Hin (Early Childhood)"

            Account number 594-2-11629-3.

            TMB Bank Branch - Hua Hin Market Village. Savings Account

 

logo.jpg

© 2015 โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน. All Rights Reserved.

62/63 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: (032) 827 817
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

PATRAVADI SCHOOL HUA HIN
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
Social Media