1466276_968869826459267_8172690757739068794_n_edited
edit2

Patravadi School Hua Hin

ใช้ศิลปศาสตร์ในการเรียนรู้ เพื่อค้นพบความถนัด พัฒนาถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ​

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 8 วิชาสามัญ

วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | สังคม | พละ | นาฏศิลป์ ดนตรีไทย | การงานอาชีพ

และภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนที่สนใจ”

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เปิดภาคเรียน 2 ก.ค. / ปิดภาคเรียนที่1 28 ก.ย. - 3 ต.ค.

School Calendar 2020-2021

Start of Semester 2 July / School Break 27 Sep - 2 Oct

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนามนุษย์ และการ พัฒนามนุษย์คือการให้การศึกษา ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิชาการและนำมาปฏิบัติได้ อย่างเชี่ยวชาญ รู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมโลกกับผู้อื่นที่แตกต่างอย่างมีความสุข

 

ผนวกกับประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปี ในการพัฒนาเยาวชนผ่านศิลปะการแสดง และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมากให้กับประเทศไทย คุณภัทราวดี มีชูธน จึงได้รวบรวม ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และสานุศิษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพตามความถนัดเพื่อให้ค้นหาตนเองเพื่อการเติบโตเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ในทุกสาขาวิชาชีพ 

ผลงานนักเรียน

ผลงานของนักเรียน 

จากทุกระดับชั้นของโรงเรียน

ภัทราวดี หัวหิน

ทำเนียบศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าของโรงเรียน

ผลงาน และรายชื่อสถาบัน

ที่ได้เข้าศึกษาต่อ

logo.jpg

© 2015 โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน. All Rights Reserved.

62/63 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร: (032) 827 814 , 081 813 9631

โทรสาร: (032) 827 817
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

PATRAVADI SCHOOL HUA HIN
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
Social Media